Tháng Một 28, 2022

Privacy Policy

Khách hàng có quyền yêu cầu laligavietnam.com thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại laligavietnam.com qua hòm thư tiếp nhận thông tin: admin@laligavietnam.com.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến laligavietnam.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, laligavietnam.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Khách hàng có quyền yêu cầu laligavietnam.com thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại laligavietnam.com qua hòm thư tiếp nhận thông tin: admin@laligavietnam.com.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến laligavietnam.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, laligavietnam.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Khách hàng có quyền yêu cầu laligavietnam.com thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại laligavietnam.com qua hòm thư tiếp nhận thông tin: admin@laligavietnam.com.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến laligavietnam.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, laligavietnam.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.